Nye dating sider Glostrup

​Vi vil gerne vide, hvor mange medarbejdere som er betalt af Region Hovedstaden Greater Copenhagen budget i 2015-16, hvilke opgaver de varetager, og hvor de er placeret?Vi vil også gerne vide, hvilke måltal der er opsat for de erhvervsmæssige resultater af Greater Copenhagen samarbejdet samt hvordan det skal måles?Dette sker under forudsætning af, at pris og kvalitet lever op til regionens standard. Hvad er der gjort for at stramme op på visitationen til ambulancer ca. Kan man sænke ventetiderne ved at tilkøbe flere sygetransporter?Med henblik på at drøfte rammerne for et fremtidigt samarbejde udarbejder administrationen en uddybende status på brugen af private hospitaler og klinikker, som forelægges forretningsudvalget inden udgangen af 2015. Vil det have en positiv effekt på de øvrige kørselstyper? Af forslaget fremgår det at der vil være tale om et lille antal patienter, der vil henvende sig til akutmodtagelserne hvis åbningstiderne blev reduceret: Såfremt alle henvendte sig til akutmodtagelserne, hvor mange ville det dreje sig om?

nye dating sider Glostrup

Der udestod en del af finansieringen til budget 2016. Det tal stemmer ikke overens med den oversigt, der er givet i budgetmaterialet (som jeg udbad mig før budgetprocessen startede). Hvordan er det med serviceklagerne fra de pågældende akutmodtagelser?Det fremgår af budgettet for hospitalerne, at de hospitaler, det ikke er lykkedes for at gennemføre 2 procents effektiviseringer pålægges at gøre det, mens de to, der har øget produktiviteten, slipper. Når Regionsrådet ikke har tilladelse til at indkøbe et sådant anlæg? Er der på nuværende tidspunkt noteret kulturelle eller andre aktiviteter i arenaen, som kræver regionens støtte for 2016?Er der forklaringer på eller analyser af, hvorfor hospitalerne ikke har kunnet leve op til effektiviseringskravet? Hvor mange penge står fortsat på den ubrugte konto til et partikelanlæg? Jeg skal bede om at få oplyst, hvortil der forventes brug af 10 mio. På folkemødet deltog jeg i en debat om børn som pårørende, som Regionen havde arrangeret. om, at Sundhedsministeriet lå inde med midler til et nyt kompetencecenter/-netværk for børn som pårørende, som et flertal i det gamle folketing havde vedtaget skulle oprettes i to regioner i Danmark.Jeg vil derfor spørge hvor langt vi er ift., at implementere anbefalingerne og om den udestående finansiering er inddraget i administrationens budgetforslag. ​Jeg ønsker at vide, hvordan Region H vil styrke innovationen i vores indkøb fremefter - både via nye dialogbaserede metoder, funktionskrav og brug af totalomkostninger? Slutteligt ønsker jeg et tilsvarende søjlediagram over henvendelser og kapacitet på akutmodtagelserne.​På vores budgetseminar blev det angivet, at der var ansat svarende til 23 stillinger til at kontrollere forbrug mv ift. I den forbindelse vil jeg høre, hvilke konsekvenser det har for arbejdet i psykiatrien og behandlingstiden?Jeg vil gerne så vidt muligt have udleveret en handlingsplan/strategi - og hvis det ikke er muligt, vil jeg have en begrundelse.​På mødet mellem FU og RMU fortalte BBH's direktør at de var tilført 8 mio. forskning (som følge af misbruget på Rigshospitalet). For Almen lægehjælp ønskes oplyst hvilke beløb og poster, der indgår i budgetforslaget.​I forbindelse med effektiviseringsprocessen har vi den 22. Hvor mange notater skrives ikke inden for den fastlagte tid? Der var besøg fra arbejdsmiljøtilsynet i BUC i 2014, hvilke anbefalinger kom de med, er de blevet fulgt?

Nye dating sider Glostrup

For at få er overblik over hvor attraktivt det er at arbejde i Region H​Som det fremgår af svaret på regionrådsspørgsmål nr. ​Vi vil gerne vide, hvor mange medarbejdere, der var ansat i administrationen for Region Hovedstadens Psykiatri på Kristineberg i 2012-15, fordelt på kategorier og arbejdsopgaver? ​Vi forstår, at der i psykiatrien foregår en opgørelse af ydelser.Og hvor stor personaleomsætningen har været samt begrundelser for fratrædelse.​Indgår ydernummer til psykiatrisk speciallæge på Bornholm i budgettet? Vi vil gerne vide, hvilke af ydelserne, som er fastsat af Sundhedsstyrelsen, og hvilke som er fastsat af regionen.Evalueringen forelægges forretningsudvalget inden udgangen af 2015. Samtidig har Region Hovedstaden, på landsplan, den laveste andel af specialuddannede psykiatriske sygeplejersker. Hvor mange reddere anslås det at der mangler på landsplan? nye dating sider Glostrup-20nye dating sider Glostrup-21 Partierne er enige om i 2015 at færdiggøre en vision for lokale sundhedshuse baseret på erfaringer med bl.a. Der skal til budgetseminaret i foråret 2015 foreligge et oplæg om mulighederne for yderligere organisatorisk samordning og konkurrenceudsættelse af de ikke-kliniske tjenesteydelser på Facility Management, HR området, IT området, kantinedrift, vaskeri, transport og administration med det mål at opnå en årlig besparelse på 25 mio. Administrationen bedes give en redegørelse for status på det følgende punkt i aftale om budget for 2015: Partierne er enige om, at regionen fortsat samarbejder med private hospitaler og klinikker på områder, hvor det giver mening med henblik på at forkorte ventetider, overholde udredningsretten og det udvidede frie sygehusvalg. antallet af nye elever til lægesekretæruddannelsen, en reduktion i antallet af uddannelsesansvarlige og dermed en andel af de 5 mio. Det må jo formodes, at der ikke kan være behov for samme antal uddannelsesansvarlige når antallet af elever falder. bogførte halvår) til 2015 er udgifter til tolkebistand hos de praktiserende læger faldet fra 18,9 mio. (opdelt på paramedicinere/reddere)Hvor mange reddere/paramedicinere uddanner vi årligt her i regionen og hvor mange uddannes på landsplan?Er det korrekt, at det samlede antal sengepladser til denne gruppe af alvorligt syge anoreksipatienter kommer til at blive reduceret i forbindelse med sammenlægningen?

Add comment

Your e-mail will not be published. required fields are marked *